REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU Fishmagnet.pl

Regulamin w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 2022-20-05 (data pierwszej publikacji)
1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU Fishmagnet.pl
4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. METODY PŁATNOŚCI
7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. REKLAMACJE TOWARU
9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1) DEFINICJE
1.1 Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
1.2 Operator Sklepu, Sprzedający – Operator sklepu Internetowego fishmagnet.pl, o którym mowa w pkt. 2.3 Regulaminu
1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego fishmagnet.pl
1.4 Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://fishmagnet.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia
1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , zawarta pomiędzy fishmagnet.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
1.7 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 ze zm.)
1.8 Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2002 nr.144 poz. 1204 ze zm.)
1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określającej w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
1.10 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE. Więcej informacji o RODO i uprawnieniach obywatela na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.

2) POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://fishmagnet.pl
2.2 Niniejszy Regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
2.3 Sklep Internetowy, działający pod adresem https://fishmagnet.pl, prowadzony jest przez firmę: Stanislaw Kurowski, z siedzibą w Gdansku, przy ul. Strzelców Karpackich 2c/3, 80-041 Gdańsk, NIP 5833442003, REGON 520696140.
2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z kont w ramach Sklepu Internetowego fishmagnet.pl
b) Warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego fishmagnet.pl
c) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem oraz zakazu dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym
d) Tryb postępowania reklamacyjnego
2.5 Korzystanie ze Sklepu Internetowego fishmagnet.pl jest możliwe jedynie pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
a) Posiadanie komputera z dostępem do Internetu
b) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa – Internet Explorer (wersja 6.x lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 2.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza)
c) Posiadanie aktywnego adresu e-mail, nie będącego adresem tymczasowym.
2.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://fishmagnet.pl oraz pobrać i sporządzić jego wydruk.
2.7 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe a także ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
2.8 Operator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3) ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU Fishmagnet.pl
3.1 Utworzenie i korzystanie z Konta w serwisie fishmagnet.pl w zakresie świadczonych przez niego usług jest dobrowolne i bezpłatne.
3.2 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach
3.3 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu
3.4 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych określonych jako obowiązkowe
3.5 Operator Sklepu może pozbawić lub ograniczyć prawa Klienta do korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, szczególnie, gdy Klient:
a) W trakcie rejestracji w sklepie Internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu
c) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet a także godzące w dobre imię Operatora Sklepu
3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora Sklepu
3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. Dotyczy to w szczególności środków służących zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8 Klient zobowiązany jest do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich
b) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie i umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamawianej informacji handlowej – spam.
c) Korzystania ze sklepu internetowego, w sposób nie szkodzący jego funkcjonowaniu
d) Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Operatora Sklepu
e) Korzystania z treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku
f) Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania w sieci Internet.
g) Zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia login oraz hasła do Konta Użytkownika, w taki sposób aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
3.9 Operator Sklepu poza sprzedażą Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego fishmagnet.pl świadczy również usługę „Newsletter”
3.10 Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informację o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach oraz zniżkach. Usługa ta jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane. Zapisanie się do „Newslettera” może nastąpić w dowolnym momencie, podobnie w każdym momencie można z niego zrezygnować.

4) PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1 Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym fishmagnet.pl przyjmowane są za pośrednictwem:
a) Sieci Internet – https:// fishmagnet.pl – 24h/dobę przez cały rok

4.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, należy wejść na stronę internetową https:// fishmagnet.pl, dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki czy wielkości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie
4.3 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka
4.4 W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż Zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu Umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
4.5 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające informacje takie jak: a) Przedmiot Zamówienia
b) Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takie wystąpią)
c) Wybraną metodę płatności
d) Wybrany sposób dostawy
e) Dane osobowe, na podstawie których wygenerowany zostanie dokument księgowy – faktura VAT
f) Dane teleadresowe, na podstawie których zostanie wygenerowany List Przewozowy dla firmy doręczającej przesyłkę
4.6 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”
4.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Operatorem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Fishmagnet.pl – potwierdzenie otrzymania zamówienia….(nazwa użytkownika-numer zamówienia)., zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Na tym etapie Klient ma jeszcze możliwość złożenia rezygnacji ze złożonego Zamówienia w serwisie fishmagnet.pl
4.9 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania i potwierdzenia przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.11 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5) DOSTAWA
5.1 Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem
5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, poprzez Paczkomaty InPost a także poprzez Pocztę Polską. Istnieje także możliwość odbioru osobistego. Dokładne koszty dostawy podane są w zakładce „Koszty Wysyłek” na stronie głównej https:// fishmagnet.pl, a także dodatkowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3 Termin realizacji – każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno być wysłane do Klienta. W sytuacja losowych związanych z brakiem produktu na magazynie dostawcy, fishmagnet.pl, zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
5.4 W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się na Zamówieniu.
5.5 Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów spowodowane błędnym lub niedokładnym podanie adresu przez Klienta.
5.6 Prosimy o sprawdzenie czy opakowanie Produktu nosi ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy, w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu prosimy o sporządzenie wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu szkody oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: fishmagnetpolska@gmail.com
5.7 Czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub po potwierdzeniu przesyłki pobraniowej.

6) METODY PŁATNOŚCI
6.1 Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ( z wyróżnieniem stawki)
6.2 Klient ma możliwość uiszczenie opłaty
a) Przelewem na numer konta bankowego
b) Płatnością w systemie rozliczeniowym PayU.pl lub PayPal
c) Pobranie u kuriera
6.3 Dane do przelewu:

Stanislaw Kurowski, ul. Strzelców Karpackich 2c/3, 80-041 Gdańsk, BIGBPLPWXXX, MILLENIUM BANK, nr konta: 29 1160 2202 0000 0005 1511 2768
7) UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1 Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wypełniając gotowy formularz zwrotu dostępny w stopce strony. Ustawowy termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
7.2 Dodatkowo fishmagnet.pl ustanawia prawo do zwrotu produktu w ciągu 30 dni od daty jego dostarczenia, klient może zwrócić nam dowolny produkt dostarczony przez nasz sklep, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest z niego zadowolony. Zwracany w ten sposób produkt powinien być nieużywany, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a więc nadający się do dalszej sprzedaży. Możliwość zwrotu produktów w ciągu 30 dni nie narusza ani nie ogranicza ustawowych praw konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2014 roku.
7.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy o wypełnienie formularza zwrotu towaru dostępnego na strone. Mogą też Państwo skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną i poinformowanie nas o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – np. pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy: Stanislaw Kurowski, ul. Strzelców Karpackich 2c/3, 80-041 Gdańsk lub pocztą elektroniczną: fishmagnetpolska@gmail.com. W oświadczeniu proszę wpisać Państwa nazwisko, pełen adres pocztowy oraz o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
7.4 Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
a) Nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
b) Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
c) Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
7.5 W przypadku odstąpienia od umowy Operator sklepu zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru – wyjątek stanowią dodatkowe koszty, wynikające z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia przesyłki – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora Sklepu.
7.6 Jeżeli zwrot zostanie wypełniony w automatycznym formularzu zwrotów dostępnym w stopce strony, klient będzie miał możliwość skorzystania z darmowego zwrotu towarów poprzez naszego partnera logistycznego Pocztex. Darmowy list przewozowy można automatycznie wygenerować w swoim panelu klienta, a następnie paczkę można nadać na dowolnej poczcie.
7.7 Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator Sklepu został poinformowany o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy.
7.8 Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inne rozwiązanie ( w żadnym przypadku nie obciążających Państwa żadnymi dodatkowymi opłatami w związku z tym zwrotem).
7.9 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy, konsument zobowiązany jest odesłać Towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora Sklepu o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7.10 Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru, wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.11 Operator Sklepu zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.12 W przypadku zwrotu uszkodzonego lub niepełnowartościowego towaru bądź też braku jego zwrotu w ogóle, Operator Sklepu odpowiednio pomniejsza lub nie dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta.
7.13 Klient ma obowiązek zabezpieczyć zwracany Towar, tak aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.
7.14 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient, chyba że strony wspólnie ustalą inną możliwość.
7.15 Operator Sklepu nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8) REKLAMACJE TOWARU
8.1 Klient może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 ze zm.)
8.2 Reklamację można złożyć poprzez automatyczny formularz Reklamacji dostępny w stopce strony sklepu lub w panelu klienta. Wypełnienie automatycznego formularza reklamacji daje możliwość skorzystania z darmowej wysyłki reklamowanych produktów za pośrednictwem naszego partnera logistycznego – Pocztex. Darmowy list przewozowy możesz wygenerować w swoim panelu klienta, a następnie reklamowane produkty możesz nadać na dowolnej poczcie.
8.3 Reklamację można złożyć także w formie elektronicznej na adres e-mail fishmagnet@gmail.com lub też w formie listownej na adres Stanislaw Kurowski, ul. Strzelców Karpackich 2c/3, 80-041 Gdańsk
8.4 Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail, telefon kontaktowy
c) Numer zamówienia lub numer dowodu zakupu (faktury VAT)
d) Opis zgłaszanych zastrzeżeń
e) Konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją
8.5 W przypadku niezgodności Towaru z umową Kupujący może żądać:
a) W pierwszej kolejności nieodpłatnej naprawy
b) Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów lub też Sprzedający nie zdoła zadość uczynić takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego.
c) Jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki. Zwrot należności realizowany jest tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto Klienta.
8.6 Operator Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.7 DSI Omnia Janusz Garścia nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w Karcie Gwarancyjnej. Jeżeli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9) PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
9.1 Sklep Internetowy, działający pod adresem https://fishmagnet.pl może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane pozyskiwane są od Klientów sklepu.
9.2 Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Brak tych danych uniemożliwia zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
9.3 Administratorem danych osobowych jest sklep Internetowy, działający pod adresem https://fishmagnet.pl, prowadzony przez firmę: Stanislaw Kurowski, ul. Strzelców Karpackich 2c/3, 80-041 Gdańsk, NIP 5833442003, REGON 520696140
9.4 Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe przez czas nieokreślony. Wynika to z polityki firmy związanej z organizacją różnych promocji, rabatów i konkursów dla stałych Klientów.
9.5 Każdy Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
9.6 Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.7 Sklep Internetowy, działający pod adresem https://fishmagnet.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep Internetowy nie może wykorzystywać pozyskanych danych osobowych do innych celów, niż wskazane w Regulaminie.

10) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Rozstrzyganie sporów odbywa się na mocy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO
10.2 W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem Umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny, działając w dobrej wierze.
10.3 W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób polubowny, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu.
10.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych, pomiędzy Operatorem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.5 Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową z zachowaniem prawa wypowiedzenia Umowy w terminie do 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
10.6 Utrwalenie zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin Sprzedaży), następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (Regulamin Sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach swojego konta po zalogowaniu.